Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2012

El Diari de laboratori a LaTeX templates
LaTeX templates és un lloc web que vol popularitzar l'ús de LaTeX amb l'aportació per part de la comunitat de plantilles de documents de tipologia força variada per poder ser vistos, descarregats i emprats posteriorment.
És un lloc força nou a la xarxa, però ja es veu que pot ser ple d'agradables sorpreses.
Des de CataLaTeX hi vam enviar un primer treball, el Diari de laboratori que vàrem publicar el passat mes de març. Després d'un temps en estudi l'editor del lloc, en Velimir, (...) - novetats / labbook
El Diari de laboratori a LaTeX templates
LaTeX templates és un lloc web que vol popularitzar l'ús de LaTeX amb l'aportació per part de la comunitat de plantilles de documents de tipologia força variada per poder ser vistos, descarregats i emprats posteriorment.
És un lloc força nou a la xarxa, però ja es veu que pot ser ple d'agradables sorpreses.
Des de CataLaTeX hi vam enviar un primer treball, el Diari de laboratori que vàrem publicar el passat mes de març. Després d'un temps en estudi l'editor del lloc, en Velimir, (...) - novetats / labbook
El Diari de laboratori a LaTeX templates
LaTeX templates és un lloc web que vol popularitzar l'ús de LaTeX amb l'aportació per part de la comunitat de plantilles de documents de tipologia força variada per poder ser vistos, descarregats i emprats posteriorment.
És un lloc força nou a la xarxa, però ja es veu que pot ser ple d'agradables sorpreses.
Des de CataLaTeX hi vam enviar un primer treball, el Diari de laboratori que vàrem publicar el passat mes de març. Després d'un temps en estudi l'editor del lloc, en Velimir, (...) - novetats / labbook

March 04 2012

Diari de laboratori
Els científics duen un registre dels seus experiments en un Diari de laboratori. A més, un Diari de laboratori pot ser una bona manera d'avaluar els períodes de pràctiques dels estudiants, millor que no pas un examen (sí, amics meus, hi ha universitats que avaluen les practiques amb un examen tipus test).
La classe labbook crea Diaris de laboratori. Està basa en la classe scrbook, la classe de KOMA-Script pels llibres, en la qual cada capítol és un dia de treball (labday) en el qual es (...) - LaTeX / Índex alfabètic, KOMA-Script, labbook
Diari de laboratori
Els científics duen un registre dels seus experiments en un Diari de laboratori. A més, un Diari de laboratori pot ser una bona manera d'avaluar els períodes de pràctiques dels estudiants, millor que no pas un examen (sí, amics meus, hi ha universitats que avaluen les practiques amb un examen tipus test).
La classe labbook crea Diaris de laboratori. Està basa en la classe scrbook, la classe de KOMA-Script pels llibres, en la qual cada capítol és un dia de treball (labday) en el qual es (...) - LaTeX / Índex alfabètic, KOMA-Script, labbook
Diari de laboratori
Els científics duen un registre dels seus experiments en un Diari de laboratori. A més, un Diari de laboratori pot ser una bona manera d'avaluar els períodes de pràctiques dels estudiants, millor que no pas un examen (sí, amics meus, hi ha universitats que avaluen les practiques amb un examen tipus test).
La classe labbook crea Diaris de laboratori. Està basa en la classe scrbook, la classe de KOMA-Script pels llibres, en la qual cada capítol és un dia de treball (labday) en el qual es (...) - LaTeX / Índex alfabètic, KOMA-Script, labbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl