Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

J˜bŸ§iè§j—«r·š­Úºg§µ§"

Què tenen en comú el Manual de l'usuari de Mahara i la Documentació no oficial de Sublime Text, l'excel·lent editor de codi i text? Si visiteu ambdós llocs us trobareu amb un espai web molt ben estructurat i organitzat, amb informació rica i fàcil de trobar gràcies al formatatge del contingut. És a dir, són llocs que tots voldríem tenir per a mostrar la nostra documentació. Doncs ho podem tenir

September 13 2012

epubs al navegador

Hi ha un parell d'eines que permeten generar i llegir epubs al navegador. Amb aquestes dues eines podrem fer tot allò relacionat amb aquest nou format que permet llegir qualsevol document electrònic en un dispositiu electrònic (ordinador, tauleta, lector de llibres electrònic). Els que en saben dieun que el futur de l'aprenentatge (i de la lectura, afegiria jo) és mòbil. Sembla que les tauletes

May 08 2011

Creació d'epub des de LaTeX amb pandoc
Pandoc és un programa que permet passar d'un llenguatge de marques a un altre. Al meu bloc personal Bitàcola hi vaig fer una entrada fa un temps on resumia les possibilitats d'aquest programa. Doncs bé, com que es tracta d'un projecte actiu, ara han afegit la possibilitat d'obtenir epub com a format de sortida. És a dir, es pot passar d'algun dels diferents formats d'entrada (markdown, reStructuredText, textile, HTML o LaTeX) a epub. En aquest article veurem, naturalment, el pas de LaTeX a (...) - LaTeX / tex4ht, epub
Tags: LaTeX tex4ht epub
Creació d'epub des de LaTeX amb pandoc
Pandoc és un programa que permet passar d'un llenguatge de marques a un altre. Al meu bloc personal Bitàcola hi vaig fer una entrada fa un temps on resumia les possibilitats d'aquest programa. Doncs bé, com que es tracta d'un projecte actiu, ara han afegit la possibilitat d'obtenir epub com a format de sortida. És a dir, es pot passar d'algun dels diferents formats d'entrada (markdown, reStructuredText, textile, HTML o LaTeX) a epub. En aquest article veurem, naturalment, el pas de LaTeX a (...) - LaTeX / tex4ht, epub
Tags: LaTeX tex4ht epub
Creació d'epub des de LaTeX amb pandoc
Pandoc és un programa que permet passar d'un llenguatge de marques a un altre. Al meu bloc personal Bitàcola hi vaig fer una entrada fa un temps on resumia les possibilitats d'aquest programa. Doncs bé, com que es tracta d'un projecte actiu, ara han afegit la possibilitat d'obtenir epub com a format de sortida. És a dir, es pot passar d'algun dels diferents formats d'entrada (markdown, reStructuredText, textile, HTML o LaTeX) a epub. En aquest article veurem, naturalment, el pas de LaTeX a (...) - LaTeX / tex4ht, epub
Tags: LaTeX tex4ht epub
Creació d'epub des de LaTeX amb pandoc
Pandoc és un programa que permet passar d'un llenguatge de marques a un altre. Al meu bloc personal Bitàcola hi vaig fer una entrada fa un temps on resumia les possibilitats d'aquest programa. Doncs bé, com que es tracta d'un projecte actiu, ara han afegit la possibilitat d'obtenir epub com a format de sortida. És a dir, es pot passar d'algun dels diferents formats d'entrada (markdown, reStructuredText, textile, HTML o LaTeX) a epub. En aquest article veurem, naturalment, el pas de LaTeX a (...) - LaTeX / tex4ht, epub
Tags: LaTeX tex4ht epub
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl