Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2011

Il·lusió òptica

He aconseguit un Galaxy Tab 10.1, sí aquell que no es pot vendre a Alemanya: Per uns és un telèfon amb connexió a Internet, de fet porta un targeta SIM d'una coneguda companyia telefònica. Per altres és un tablet amb multitud de prestacions, entre elles wifi, 3G i trucades de telèfon. Qui té raó? Tothom. Aquest aparell és com aquelles il·lusions òptiques que no saps si és la cara d'una noia

February 06 2011

Post des de l'android

Aquest és un post de prova des de l'androidPublished with Blogger-droid v1.6.7
Tags: android

January 05 2011

Android al mòbil

M'estava fallant el mòbil i davant la disjuntiva continuar amb les mateixes condicions i un telèfon nou o bé canviar a un telèfon més recent vaig optar per la segona. M'he passat a un sonyericsson Xperia 8 que corre sobre Android, un SO currat per Google sobre el nucli de Linux: quina meravella! És com un micro-ordinador de butxaca perquè no solament telefona sinó que es connecta a internet. I
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl