Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

10 anys —Part II: Moodle—

En aquesta segona entrada de la sèrie del desè aniversari parlaré de Moodle. L'agost de l'any 2002 en Martin Dougiamas va presentar a la comunitat el primer moodle però jo no en vaig sentir a parlar fins l'any següent, arran d'una notícia que va publicar Octeto, la revista electrònica del CENT de la Universitat Jaume I. En aquell primer trimestre del 2003 jo anava darrera d'un LMS de codi lliure

June 17 2012

MOOCs i Moodle

Al torn de paraules al final de la presentació El adiestrador de Moodles que vàrem fer en David Pinyol (@davidpi9) i jo divendres 15 de juny a la sessió inaugural de la Moodlemoot Euskadi 2012 va arribar una pregunta que no va haver temps de fer, però que en llegir-la m'ha fet pensar. Miraré de contestar-la en aquest post. Què en penso dels MOOC en l'educació a distància?  Crec que és un

December 27 2011

Moodlemoot 11

Enguany, i després d'una atzarosa situació que quasi ens deixa sense, s'ha celebrat la Moodlemoot Spain 2011 a Donosti els dies 14 i 15 de desembre. En aquesta ocasió sí que hi vaig presentar una proposta de Taller, que es va fer el dimecres 14 després de l'acte inaugural, sobre la Tasca amb revisió per parells. L'organització havia instal·lat el mòdul en un Moodle 1.9, però sembla ser que els
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl