Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

J˜bŸ§iè§j—«r·š­Úºg§µ§"

Què tenen en comú el Manual de l'usuari de Mahara i la Documentació no oficial de Sublime Text, l'excel·lent editor de codi i text? Si visiteu ambdós llocs us trobareu amb un espai web molt ben estructurat i organitzat, amb informació rica i fàcil de trobar gràcies al formatatge del contingut. És a dir, són llocs que tots voldríem tenir per a mostrar la nostra documentació. Doncs ho podem tenir

February 24 2013

Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament \adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: \beginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament \adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: \beginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice
Factures professionals
El paquet invoice permet crear i calcular l'import d'una factura simplement introduint els paràmetres bàsic com ara el concepte, la quantitat, el preu i l'IVA.
Basant-nos en la classe de document carta (letter) podem definir l'emissor de la factura, amb les seves dades corresponents, des del comandament adressDadesEmissor. El receptor de la factura, i les dades de facturació, es defineix des de la definició de l'entorn letter: eginletterDadesReceptor . Finalment, podem aprofitar el (...) - LaTeX / letter, invoice

January 27 2013

Editors de LaTeX en línia

Quan vaig començar amb LaTeX la única manera que hi havia de compilar els fitxers era tenir una instal·lació en local del programa amb tots els paquets que necessitessis. Aquesta era, potser, una complicació afegida als nouvinguts perquè a lo millor només volien provar LaTeX però els feia mandra instal·lar el programa per tan poca cosa. Bé, des de fa un parell d'anys aproximadament estan

December 08 2012

Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / \tikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / \tikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Diagrames de Gantt o cronogrames
A Gantt chart is a type of bar chart, developed by Henry Gantt, that illustrates a project schedule. Gantt charts illustrate the start and finish dates of the terminal elements and summary elements of a project. We can buid Gantt charts in LaTeX with pgfgantt package.
Els diagrames de Gantt o cronogrames són representacions gràfiques que permeten visualitzar les fites i dates dels projectes. Això permet que fer el seguiment dels projectes i la seva avaluació sigui molt més senzill. Amb (...) - LaTeX / ikz, gràfics, pgfgantt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl