Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

Atom, un molt bon editor de text

Què és Atom? Intal·lació a Ubuntu Descàrrega del paquet deb de https://atom.io/download/deb Obrir una línia de comandaments a la carpeta on hi hagi el paquet deb descarregat i escriure: # Install Atom sudo dpkg -i atom-amd64.deb # Install Atom's dependencies if they are missing sudo apt-get -f install Actualització de versions Per actualitzar la versió cal repetir la instal·lació

June 30 2017

Jornades IOC 10 anys

Qui té un amic té un tresor. Així que qui en té tants és l'home més ric del món: Gràcies a vosaltres! Ep! i jo també tenia preparada una pechakucha que no vaig posar per no endarrerir-nos més:

August 29 2017

Atom, un molt bon editor de text

Què és Atom? Intal·lació a Ubuntu Descàrrega del paquet deb de https://atom.io/download/deb Obrir una línia de comandaments a la carpeta on hi hagi el paquet deb descarregat i escriure: # Install Atom sudo dpkg -i atom-amd64.deb # Install Atom's dependencies if they are missing sudo apt-get -f install Actualització de versions Per actualitzar la versió cal repetir la instal·lació
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl